O nás

Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sú výnimočné historické mestá situované na severe Spiša a Šariša – slovenských regiónov, ktoré si zachovali bohatú kultúrnu a prírodnú identitu.

Lákavá príroda, reštaurované historické centrá miest, množstvo objektov dokumentujúcich vývoj architektonického umenia v Európe i vo svete, fantastické zbierkové predmety, vzácne knižnice, nenapodobiteľné interiéry kostolov, hradov a zachované ľudové tradície, kroje, hudba, zvyky, tradičné jedlá, či ukážky remesiel lákajú návštevníkov z celého sveta.“

Mestá  sú zapísané v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO takto:

Mestu  Bardejov za úspešnú rekonštrukciu historického jadra starého mesta bola udelená Európska cena – Zlatá  medaila , udelená  Medzinárodným  kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO v roku 1986. Do zoznamu UNESCO bolo mesto zapísané v roku 2000, kde je  zapísané historické námestie spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium .

Mesto Levoča je opakovane zapísané po rozšírení zápisu v zozname UNESCO spolu so Spišským hradom a  pamiatkami okolia  od roku 2009

Mesto Kežmarok bolo zapísané v zozname UNESCO v rámci zápisu súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka v  roku 2008

V roku 2001 vytvorili mestá spoločnú značku  “SKM” -Slovenské kráľovské mestá, ktorej cieľom je:

„realizovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, starajúci sa o rešpektovanie a zhodnocovanie  prírodného a kultúrneho dedičstva , posilňovať mierové a priateľské kontakty  a spojenie medzi našim obyvateľmi a inými národmi Európy a sveta .“

V období horizontu 10 rokov sme napĺňali tento cieľ nasledujúcimi aktivitami:

-         Vytvorili sme marketingovú značku

-         Zriadili sme internetovú stránku  www.royal-towns.sk

-         Zorganizovali sme úspešné prezentácie miest v rámci tuzemských a zahraničných veľtrhov, výstav, prezentačných podujatí a pod. (každoročne na veľtrhu ITF v Bratislave, občasne na Holiday World v Prahe, na Ekonomickom fóre v Krynici, na rôznych iných prezentačných  podujatiach v Prahe, Plzni , Krakowe, ,  Budapešti a v iných mestách. Kultúrne dedičstvo, ktoré sme zdedili po našich predkoch, chceme chrániť, zveľaďovať a propagovať prostredníctvom rozvíjania dobrých partnerských vzťahoch miest a inštitúcií, ktoré v týchto mestách pôsobia a tiež s Prešovským samosprávnym krajom. Rozvíjame dobrú spoluprácu medzi informačnými agentúrami, kultúrnymi inštitúciami, múzeami a hradmi pri spoločne organizovaných podujatiach ako sú Otváranie letnej turistickej sezóny, prípadne Mediálny deň SKM, ale aj iné.

-         Vydali sme knižnú publikáciu, film o Slovenských kráľovských mestách a zriadili putovnú fotografickú výstavu

-         Pripravili sme počiatočnú verziu „produktu SKM“, ktorý chceme ponúkať návštevníkom prostredníctvom vybraných cestovných kancelárií ( momentálne sú  k dispozícii 4 druhy letákov „ Cestujeme z KK (BJ, SĽ, LE )  po okolí

V tomto roku 2011 sme zviditeľňovali značku SKM aj prostredníctvom našich partnerských miest. Fotografickú výstavu sme prezentovali v Nowom Targu a v  v Zgierzi.

Stručné informácie o jednotlivých mestách:

1.      Kráľovské mesto Bardejov sa nachádza v severnej časti Slovenska a rozkladá sa na obidvoch brehoch rieky Topľa. Bardejov patrí medzi mestá, ktorých cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1241. Mesto ležalo na dôležitej obchodnej križovatke, preto bolo uhorskými panovníkmi dosť preferované, čo sa prejavilo v udeľovaní práv a privilégií. Medzi najdôležitejšie patrili právo konať výročný jarmok, právo skladu, hrdelné právo a ďalšie. V roku 1352 ho kráľ Ľudovít I. nariadil opevniť, čím mesto získalo fortifikačný  systém, zachovaný do dnešných čias. Charakteristické štvorcové námestie s goticko-renesančnou  radnicou , gotická Bazilika minor sv. Egídia, starobylé meštianske domy, Bardejovské kúpele a rad drevených kostolíkov v blízkom okolí lákajú návštevníkov.

2.      Kežmarok leží na severe územia v  malebnom prostredí Spiša pod  Vysokými Tatrami. Mesto vniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých prisťahovalcov. V 15. až 19. storočí pracovalo v meste vyše 40 cechov, čím patrilo medzi prvé štyri mestá na Slovensku. Zmienka z roku 1715 udáva že v meste bolo 263 remeselníckych dielní. V meste študovalo a pôsobilo veľa významných spisovateľov, umelcov a vedcov známych v celej Európe. Vyše sedem storočí existencie mesta sa odrazilo aj v jeho architektúre, ktorá obsahuje  stavebné  slohy od románskeho cez gotický, renesančný, barokový po klasicistický. Zvláštnosťou je urbanistické riešenie námestia do vidlicového tvaru s radnicou umiestnenou v strede a ukončené mestským hradom. Príďte si pozrieť vzácnu stredovekú knižnicu v evanjelickom lýceu, drevený artikulárny evanjelický kostol, rímsko-katolícku baziliku sv. Kríža, nádhernú renesančnú zvonicu a ďalšie pamiatky mesta.

3.      Starobylé mesto Levoča leží na južnom úpätí Levočských vrchov v centre Spiša. Je najznámejším  mariánskym  pútnickým  miestom, ktoré navštívia každoročne v júli tisícky pútnikov. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1249. V roku 1271 sa mesto spomína ako centrum Provincie spišských Sasov a dostáva práva slobodného kráľovského mesta. Popri vlastnej samospráve je to súdna právomoc, právo ťažiť rudu, užívať lesy vykonávať remeslá a obchodovať a stáva sa hospodárskym a trhovým centrom.

Levoča bola i miestom stretnutí prvých mužov európskych krajín. V roku 1474 ju navštívil Matej Korvín, v roku 1497 štyria bratia Jagelovci, – jeden z nich bol poľský a druhý  uhorský kráľ. Aj v novodobých dejinách sa tu konalo významné stretnutie v roku 1998 – V. summit prezidentov 11 stredoeurópskych štátov  a návšteva pápeža  Jána Pavla II v roku 1995 (650 000 pútnikov).

Popri návšteve Spišského hradu vám ponúkame  prehliadku Chrámu sv. Jakuba, ktorý je známy  unikátnou zbierkou stredovekých gotických krídlových oltárov, pričom  hlavný oltár je najvyšším gotickým oltárom  na svete (18,62 m).

Najzachovalejší súvislý pás hradieb na Slovensku , historické stredoveké domy a všadeprítomné dielo Majstra Pavla z Levoče vo vás zanechajú hlboký zážitok.

4.      Územie na severe Slovenska, zovreté riekou Poprad, bolo osídlené už v staršej dobe kamennej. Prvá listinná zmienka o Starej Ľubovni, ktorá mestské výsady získavala postupne, je z r. 1292. Najvýznamnejšie privilégia dostala v r. 1364  , kedy bola povýšená na slobodné kráľovské mesto s právom meča a vyňatá spod jurisdikcie hradu Ľubovňa. V meste sa odohralo mnoho uhorsko-poľských diplomatických rokovaní o vrátení zálohovaných spišských miest. Možnosť poskytovania služieb obyvateľom a hosťom hradu povzniesla úroveň miestnych cechov a podporila vznik mincovne. Navštívte na  námestí Dom mešťana  a nazriete do histórie. Ak vás zaujíma baroko, vstúpte do neďalekého kostola sv. Mikuláša.

Na vápencovom  pohorí, v nadmorskej výške 711 metrov sa nad  mestom  vypína kamenný hrad Ľubovňa patriaci do série pevností strážiacich hranicu uhorského kráľovstva. V historickom tábore pod hradom si môžete aktívne vyskúšať život stredovekých vojakov.